Tủ ODF-R 96FODây Cáp CAT8 SFTP Dạng Xoắn 23AWG tốc độ 40G 2000M