Máy test Fluke+ kìm FlukeDây Cáp CAT8 SFTP Dạng Xoắn 23AWG tốc độ 40G 2000M